KÖNYVELÉSI MEGBÍZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MEGBíZOTT KÖNYVELŐIRODAKÉNT:

NÉV / CÉGNÉV:bsplus.hu Kft.
SZÉKHELY:2112 Veresegyház, Sportföld utca 29/c.
ADÓSZÁM:32163175-1-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM:13 09 224497
KÉPVISELŐ:Tulipán Anna
LEVELEZÉSI CÍM:2112 Veresegyház, Sportföld utca 29/c.
E-MAIL CÍM:
HONLAP CÍM:www.bsplus.hu

(a továbbiakban: KÖNYVELŐIRODA)

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni a Könyvelőiroda (Megbízott) által kötött könyvelési megbízási szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) – amennyiben a Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

1. A KÖNYVELŐIRODA SZOLGÁLTATÁSAI:

 1. A Könyvelőiroda a Megbízó által rendelkezésére bocsátott bizonylatok feldolgozását és az azokból elkészítendő időszaki adóbevallások és éves beszámoló elkészítését vállalja. Megbízott a hatályos számviteli, pénzügyi és adózási előírásoknak megfelelő tartalommal az alábbi feladatokat végzi el a Könyvelési Megbízási Szerződés keretében:

– a Megbízott által rendelkezésére bocsátott bizonylatok feldolgozása,

– a főkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetése (adatfeldolgozási tevékenység)

– központi és helyi adóhatóságok felé küldendő évközi és éves beszámolók elkészítése és továbbítása az ajánlat szerinti tartalomra

– bérszámfejtés, kapcsolódó adók bevallása, tájékoztatás az utalandó bérekről és adókról

– éves igazolások (szja, járulék) elkészítése az alkalmazottak részére.

 1. A Szerződésnek nem tárgya pályázatírás, hitelügyintézés, általános ügyviteli feladatok elvégzése, szabályzatok felülvizsgálata, elkészítése, valamint egyéb bér-, és munkaügyi nyomtatványok kitöltése. Ezen feladatokat a Könyvelőiroda – kapacitásának függvényében – külön megállapodás alapján vállalja. Nem része a könyvelési szolgáltatásnak a speciális adók, mint pl. a termékdíj, a népegységügyi termékadó kiszámítása, vagy az INSTRASTAT jelentés elkészítése.
 2. A szerződés kezdődátumánál korábbi időszakokra vonatkozó könyvelés és adóbevallások javítása, és minden olyan további szolgáltatás, amelyről a felek az alapcsomagba tartozó feladatokon felül így állapodnak meg az óradíjas szolgáltatások közé tartozik.
 3. Külön megbízás alapján a Könyvelőiroda adózási tanácsadást nyújthat a napi működésen túlmutató kérdésekben, illetve elláthatja a Megbízó képviseletét adóellenőrzésben. Amennyiben a tanácsadás ingyenesen történik, a Könyvelőiroda a kártérítési felelősségét kizárja.
 4. A szerződés nem terjed ki a telephelyen, illetve székhelyen vezetendő nyilvántartások elkészítésére (pénztárkönyv, leltárívek stb.).
 5. A megbízási alapdíj egyoldalú módosításának jogát (figyelemmel például a Megbízó könyvelési anyagának mennyiségére, tételszámára, tevékenységének nagyságára, árbevételi és létszám adataira, a telephelyek számának változására, új tevékenység indítására, TB kifizetőhely létrehozására, megszüntetésére) Megbízott fenntartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:191.§ (4) bekezdése alapján azzal, hogy erről Megbízott vagy Megbízott kapcsolattartója legalább 60 nappal korábban írásban (e-mailben vagy postai úton küldött levél útján) köteles tájékoztatni Megbízót vagy kapcsolattartóját. Amennyiben Megbízó az említett tájékoztatást követő 15 napon belül írásban nem kifogásolja a megbízási díj módosítását, a továbbiakban a felek között a módosított díj lesz irányadó. Amennyiben Megbízó az egyoldalú szerződésmódosítás következtében a továbbiakban nem kívánja a Megbízó szolgáltatásait igénybe venni, jogosult a szerződést felmondani.
 6. Amennyiben a Megbízó adózási módja vagy gyakorisága változik, a Megbízott jogosult a megbízási díjat azzal a hatálydátummal módosítani, amikortól a Megbízó az új adózás hatálya alá kerül.
 7. Ha Megbízó a számlát esedékességkor nem fizeti meg Megbízott nem köteles a szerződésben foglalt tevékenységet ellátni, amely így mindaddig szünetel, amíg Megbízó az esedékes díjat nem fizeti meg.
 8. Késedelmes fizetés esetén Megbízó késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat + 20%.
 9. A megbízási díj összege nem tartalmazza a könyveléssel közvetlenül nem kapcsolatos nyomtatványok árát, fénymásolási és postaköltségeket, beadványi illetéket és a Megbízó részére a hatályos törvények alapján előírt egyéb díjakat.
 1. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 1. Megbízó a szolgáltatást kizárólag a Megbízott által rendelkezésre bocsátott okmányok és iratok felhasználásával végzi, mindenkor figyelemmel a rendelkezések pontos betartására.
 2. A munka elvégzése során a Megbízó adhat utasításokat is, de ha azok szakszerűtlenek lennének Megbízott erre a tényre Megbízót figyelmeztetni köteles. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére Megbízó az utasítást fenntartja, úgy azt az elszámolás alapjául szolgáló bizonylaton vagy írásban köteles elrendelni. Megbízott ezután felmondhatja a szerződést, vagy pedig eljárása a Megbízó kockázatára történik. A Megbízó részéről utasításokat csak a társaság cégjegyzékbe bejegyzett képviselője adhat, illetve az általa erre külön írásban meghatalmazott személy adhat. Megbízónak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 3. Megbízott a Megbízó által részére átadott okmányok, bizonylatok, adatok helyességét csak és kizárólag számszaki és adózási-formai szempontból ellenőrzi, tartalmi ellenőrzési joggal nem rendelkezik.
 1. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 1. A Megbízó kötelezettsége, hogy a szervezetét, gazdálkodását érintő változásokról – például új bankszámla nyitása, régi bankszámla megszüntetése, a társasági szerződés módosítása, új tevékenység végzése, tisztségviselők változása, tag halála, kilépése, új tag belépése, telephely megnyitása, megszüntetése stb. – öt napon belül írásban (email) tájékoztassa a Könyvelő Irodát.
 2. Megbízó a gazdasági tevékenysége során keletkezett valamennyi számviteli bizonylat határidőben történő hiánytalan rendelkezésre bocsátására köteles.  Megbízó valamennyi a hatályos jogszabályokban előírt bizonylatot legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig (ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon) hiánytalanul Megbízott rendelkezésére bocsátja a szerződésben megállapított formában.
 3. Az átadott dokumentumokról Megbízó minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, melyen a Megbízott kapcsolattartója aláírásával/emailben igazolja a dokumentumok átvételét. Amennyiben Megbízó tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvet nem alkalmaz, őt terheli az átadás időpontjának és annak bizonyítása, hogy valamely számviteli bizonylat átadása a Megbízott részére megtörtént. A Megbízó által határidőn túl leadott iratanyagokkal kapcsolatos minden többletköltség (ideértve a bírság, késedelmi, kamat, önellenőrzési pótlék) Megbízót terheli.
 4. A számviteli bizonylatok feldolgozásra való átadása előtt a Megbízó köteles a bizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálatát elvégezni. Az átadás a Megbízott felé igazolja, hogy a Megbízó e kötelezettségének eleget tett, és az átadott számviteli bizonylatok feldolgozhatók. A számviteli bizonylatok tartalmi megfelelősségéért, hitelességéért a Megbízó felel.
 5. Az adóknak és járulékoknak határidőre történő megfizetése Megbízott előzetes tájékoztatása alapján Megbízó kötelezettsége.
 6. Az iratanyagok megőrzése a Megbízó feladata és felelőssége.
 7. Megbízót a Megbízottal végeztetett könyvelés nem mentesíti a jogszabályban előírtak betartásától.
 1. BEVALLÁSOK, BEJELENTŐK
 1. Az adóhatósági bevallások és hatósági adatszolgáltatások aláírása elektronikusan történik Megbízott közreműködője által, attól az időponttól, amikor az erre vonatkozó regisztráció megtörtént és az állandó meghatalmazást Megbízó elektronikusan megadta vagy megerősítette, a Megbízott elfogadta és annak bejelentését az adóhatóság nyilvántartásba vette.
 2. Megbízott ellenőrzési céllal előzetesen a Megbízó rendelkezésére bocsátja a bevallások adatait. Megbízott a bevallási határidőt megelőző munkanap 12 óráig tehet észrevételt, ezt követően a bevallást jóváhagyottnak kell tekinteni. A jóváhagyott bevallást a meghatalmazással rendelkező Megbízott köteles határidőben benyújtani.
 3. Megbízó által az észrevételezési határidőt követően kért módosítások költségei (pl. önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság, továbbá az ismételt bevalláskészítés óradíja) a Megbízót terhelik.
 1. ALVÁLLALKOZÓ

A Könyvelőiroda e szerződés teljesítéséhez jogosult más személy közreműködését igénybe venni, de e személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

6. FELELŐSSÉG

6.1. Megbízott a szolgáltatások teljesítése során mindenkor a hatályos jogszabályok előírásai és a szakmai szabályok, szokások szerint, a Megbízó érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, a tőle elvárható gondossággal jár el. Megbízott az általa feldolgozott alapbizonylatokból készített főkönyvi kivonatok, adóalap és adó számítások, kimutatások, bevallások számszaki helyességéért felelősséget vállal. Az e kötelezettségek megsértéséből eredő, a Megbízónak okozott károkért polgári jogi felelősséggel tartozik, anyagi felelőssége – a szándékos károkozás esetét kivéve – maximum a mindenkori éves nettó könyvelési díj összegéig terjed. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

6.2. Megbízottat, szakmai tevékenységére egyértelműen visszavezethető hiányosságok miatt keletkezett késedelmi kamat, bírság vagy önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség esetén anyagi felelősség terheli. A Megbízottat terhelő fentiek szerinti fizetési kötelezettségnek nem része a meg nem fizetett adóhiány és annak jegybanki alapkamattal számított összege.

6.3. E szerződésből eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül elévül.

6.4. Megbízott kártérítési felelőssége – vétkesség hiányában – nem áll fenn az olyan adózási kérdésekben, ahol a jogszabály szövege és az adóhatóság jogalkalmazási gyakorlata nem egyértelmű, jogbizonytalanság áll fenn, illetőleg e témakörökben gyakori, vagy csak kizárólag adóhatósági állásfoglalások születnek.

6.5. Felek minden olyan tényről, információról vagy változásról, amely tudomásukra jutott és a jelen szerződés tárgyát képezi, illetve hatása van vagy lehet a szerződésben foglaltak teljesülésére, vagy a megbízás ellátáshoz elengedhetetlen (ideértve a kapcsolattartó személyének megváltozását is) legkésőbb 5 napon belül kötelesek egymást tájékoztatni. Megbízott a Megbízó tájékoztatási kötelezettségének elmaradása következtében bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal.

6.6. Megbízott felelősséget vállal az általa igénybe vett közreműködő tevékenységéért.

 1. FELMONDÁS, MEGSZŰNÉS ESETEI
 1. A szerződés 60 napos felmondási idővel írásban (e-mailben vagy postai úton küldött levél útján) mondható fel bármelyik fél, illetve kapcsolattartóik értesítése által (rendes felmondás).
 2. Rendkívüli felmondással írásban (e-mailben vagy postai úton küldött levél útján) azonnali hatállyal felmondható a szerződés bármelyik fél illetve kapcsolattartóik értesítése által, ha bármelyik fél a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét megszegi, törvényellenes vagy etikátlan magatartást tanúsít. Megbízott jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Megbízó a számviteli bizonylatok feldolgozásra való átadási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, vagy a megbízási díjat 30 napon túl sem fizette meg.
 3. A megszűnés napja rendes felmondás esetén a 60 napos felmondási idő utolsó napja, azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének a napja. A felek közös megegyezéssel ettől eltérő záródátumban is megállapodhatnak (például év vége, hónap vége).
 4. A szerződés megszűnik, ha a Megbízó vállalkozása megszűnik (végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés).
 5. A szerződés megszűnésével a Megbízott adóhatóság előtti állandó meghatalmazása is megszűnik, amelyet bármelyik fél jogosult önállóan az adóhatóságnak bejelenteni.
 6. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződése megszűnésétől számított 1 éven belül nem köt könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra irányuló szerződést olyan egyéni, vagy társas vállalkozással, amelynek tulajdonosa, képviselője, vezető tisztségviselője, tagja vagy munkavállalója, alvállalkozója a megszűnt könyvelési szerződése fennállása alatt Megbízott közreműködője, munkavállalója volt. E kötelezettsége megsértése esetén Megbízó a Megbízott részére a megbízási alapdíj 1 évi összegének megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni.
 1. ÜZLETI TITOK

8.1. A Könyvelő Iroda – a jogszabály alapján bárki számára megismerhető adatok és információk kivételével – köteles üzleti titokként kezelni az e szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet, megoldást, tapasztalatot, vagy ezek összeállítását.

8.2. Az üzleti titok e szerződésben nem szabályozott kérdéseire az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény irányadó.

9. PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÖTEZETTSÉGEK

9.1. A Könyvelőiroda tájékoztatja a Megbízót, hogy jelen szerződés létrejötte és teljesítése során a Könyvelőirodát, mint szolgáltatót a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.), és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit.) írt kötelezettségek terhelik.

9.2. Ha a Könyvelőiroda nem tudja végrehajtani a törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a fennálló üzleti kapcsolatot – ezen törvényi kötelezettség irányadó jelen szerződésre is.

9.3. A Könyvelőiroda felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Pmt. előírása alapján jelen szerződés fennállása alatt a Megbízó köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni a Könyvelőirodát az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

10. A KÖNYVELŐIRODA KÖNYVVITELI, ADÓZÁSI, BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS ÉS ADATFELDOLGOZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

10.1. AZ ADATFELDOLGOZÁS TÁRGYA

A Megbízó adózási iratainak (Art. 7.§ 24.) és számviteli bizonylatainak (Számviteli törvény 166.§) feldolgozásához, továbbá adótanácsadáshoz kapcsolódó, a megbízóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a Megbízó feladata.

10.2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Megbízóval kötött szerződés fennállásáig, de maximum a Megbízót a számviteli törvény szerint terhelő 8 év (Szt. 169.§) iratmegőrzési időig.

10.3. AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS CÉLJA

A Megbízót terhelő – a Szerződésben meghatározott – könyvviteli-, adó- és járulék-, kötelezettségek teljesítésének biztosítása, ideértve a főkönyvi nyilvántartások vezetésének, az összesítő feladások készítésének, a beszámoló összeállításának, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzésének, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonásának biztosítását is. Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzésének biztosítása.

10.4. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA

Atermészetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, őstermelő azonosító száma.

A könyvviteli és adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott személyes adatok. A Megbízó által feldolgozásra átadott adózási iratokon, számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok.

A Szerződésben meghatározott adatok.

10.5. AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Az érintettek kategóriái: a Megbízó munkavállalói, juttatásban részesülő természetes személyek, természetes személy vevői, szállítói, kapcsolattartói.

10.6. AZ ADATFELDOLGOZÓI GARANCIANYÚJTÁS

10.6.1. A Könyvelőiroda adatfeldolgozóként garantálja az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását.

10.6.2. A Könyvelőiroda, mint adatfeldolgozó, a Megbízó felé garantálja, hogy a Szerződés alapján a Megbízó nevében végzett adatkezelése során az EU általános adatvédelmi rendelete 5. cikkében meghatározott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket betartja.

10.6.3. A Könyvelőiroda Adatfeldolgozóként garantálja, hogy:

 1. a Könyvelőiroda a Szerződés teljesítésére a kezelt adatok védelmét biztosító megfelelő hardver és szoftver eszközöket és megoldásokat alkalmaz,
 1. minden adatkezelése a megfelelő titoktartással, továbbá a megfelelő technikai és szervezési óvintézkedésekkel történik,
 2. az adatkezelést végző minden foglalkoztatottja megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik az adatvédelem, az adatbiztonság és a bizalmas adatkezelés terén,
 3. az adatkezelést végző foglalkoztatottjai az általa megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség hatálya alatt állnak.

10.7. A MEGBÍZÓ (ADATKEZELŐ) KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

10.7.1. Megbízó, mint Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a Szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

10.7.2. Az Adatkezelőnek a Szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

10.7.3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

10.7.4. Kötelező adatkezelés esetén a Megbízó kötelezettsége a személyes adatok, illetve hordozóinak tárolása, megőrzése.

10.8. A KÖNYVELŐIRODA, MINT ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

10.8.1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó ilyen tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.

10.8.2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

10.8.3. Adatbiztonság:

■ Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket köteles végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

■ Az Adatfeldolgozó köteles intézkedéseket hozni annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

■ Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá.

■ Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről.

■ Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben kell elhelyezni, gondoskodni kell annak fizikai védelméről is.

■ Az Adatfeldolgozó a Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

10.8.4. További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybevételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen az adatvédelmi rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt Megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

10.8.5. Együttműködés az Adatkezelővel:

a) A Könyvelőiroda adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

b) A Könyvelőiroda, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

c) A Könyvelőiroda, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

10.9. ELJÁRÁS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN:

A könyvviteli és adózási szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés megszűnésével a Könyvelőiroda minden, a Megbízótól származó, birtokában levő adózási iratot, számviteli bizonylatot, nyilvántartást és személyes adatot visszaszolgáltat a Megbízónak, – a felek eltérő megállapodása hiányában – az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat továbbítja az adatkezelőnek – amennyiben ezek elektronikus fogadására az adatkezelő nem képes, az adatokat papíralapon (kinyomtatva) vagy elektronikus adathordozón adja át az adatkezelőnek egyidejűleg a Megbízótól származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából. Az adatok, nyilvántartások, számviteli bizonylatok – beleértve ezeknek az elektronikusan tárolt formáit és adatait is – adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a Szerződés megszűnését követően a Megbízó köteles gondoskodni.

10.10. HÁTTÉRSZABÁLYOZÁS

A jelen kikötésekben nem szabályozott kérdésekben az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. ADATKEZELÉS

11.1. A Könyvelőiroda a jogi személy Megbízó képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.

11.2. Ha a Megbízó természetes személy – a Könyvelőiroda, mint adatkezelő a szerződő természetes személy szerződésben megadott személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.

11.3. A Könyvelőiroda a vele jelen szerződésben kapcsolattartóként megjelölt (nem aláíró), vagy a teljesítés során közreműködő természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából hozzájárulás jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. Az érintett hozzájárulását az 1. számú melléklet szerinti adatlapon kell kérni.

11.4. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Könyvelőiroda ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

11.5. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a Könyvelőiroda vagyonvédelmi megbízottjának.

11.6. A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben Könyvelőirodával, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a Könyvelőiroda székhelyén elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

12. KAPCSOLATTARTÓK

12.1. A Könyvelőiroda részéről a Megbízóval való kapcsolattartásra a Könyvelőiroda munkatársai, tulajdonosai jogosultak. Érdemi döntések meghozatalára, adótanácsadásra csak a kijelölt munkatárs, illetve a Könyvelőiroda vezetője jogosult.

12.2. A Megbízó kapcsolattartójával bármilyen formában: szóban, levélben, faxon, e-mailben – közölt értesítések, tájékoztatások a Megbízóval közölt értesítésnek, tájékoztatásnak minősülnek. A Könyvelőiroda korlátozás nélkül jogosult a Megbízóra vonatkozó minden tájékoztatást, közlést bármely kapcsolattartónak megtenni.

13. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

13.1. A Szerződés felmondására vonatkozó szabályokat az ÁSZF 7. pontja tartalmazza.

13.2. Ha szerződés megszűnése az adóév utolsó napja, akkor a megszűnés napja által meghatározott üzleti év / adóév zárásával, bevallásával kapcsolatos könyvviteli és adókötelezettségek teljesítése eltérő rendelkezés hiányában a Megbízott feladata és ekkor jogosult a szerződés szerinti egy havi díjra, mely a beszámoló benyújtásának hónapjában esedékes.

13.3. A Könyvelőiroda a Szerződés megszűnésének napját követő 30 napon belül minden birtokában levő és a Megbízót illető adózási iratot, számviteli bizonylatot, nyilvántartást és személyes adatot visszaszolgáltat a Megbízónak. Az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat elektronikusan továbbítani kell a Megbízónak, vagy az adatokat papíralapon kinyomtatva kell átadni részére. Egyidejűleg a Könyvelőiroda a Megbízótól származó minden személyes adatot töröl nyilvántartásából.

13.4. A számviteli bizonylatok, nyilvántartások, adatok – adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a szerződés megszűnését követően a Megbízó köteles gondoskodni.

13.5. Ha a Megbízó a Szerződés megszűnésétől számított 3 éven belül könyvviteli, adózási, bérszámfejtési szolgáltatásra olyan vállalkozással köt szerződést, amelynek tulajdonosa, tagja, foglalkoztatottja jelen szerződés fennállása alatt a Könyvelőiroda munkavállalója, vagy alvállalkozója volt – a Megbízó egyévi könyvelési díjnak megfelelő összeg megfizetésére köteles a Könyvelőiroda részére.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. A könyvelési szerződés bármilyen módosítása írásbeli alakban érvényes.

14.2. Jelen ASZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet és annak megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.3. A Megbízó a MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS aláírásával igazolja, hogy ezen ÁSZF-t és mellékleteit megkapta, elolvasta, értelmezte és elfogadta.

 1. számú melléklet

ADATKÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT NEVE:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ NEVE:bsplus.hu Kft.
SZÉKHELYE:2112 Veresegyház, Sportföld utca 29/c.
HONLAPJA:www.bsplus.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Könyvelési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kapcsolattartás
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:Az érintett hozzájárulása.
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: (akik megtekinthetik)A Könyvelőiroda vezetője, és munkavállalói
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:a szerződés fennállása alatt és az azt követő 5 év.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

Az adatszolgáltatás előfeltétele a szerződéskötésnek, de a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: nehézkes kapcsolattartás.

Call Now Button